V Košíku máte 0 položek za:   0,- Kč   |   Zobrazit   |   Vymazat   |   Objednat

Informace » Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

platné pro obchodní vztahy mezi provozovatelem internetového obchodu E-Fit - Tomáš Dluhoš a obchodními partnery:

I. Základní ustanovení
1. Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran v oblasti prodeje zboží (produktů) mezi provozovatelem internetového obchodu E-fit - Tomáš Dluhoš, Garbova 1575/4, 710 00 Ostrava, IČO: 67321615 (dále jen „prodávající") a jeho obchodními partnery (dále jen„kupující");
2. Kupující při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu informace nutné k vyřízení objednávky;
3. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ").
4. Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu s NOZ považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (každý takový člověk dále jen „spotřebitel").

 

II. Ochrana osobních údajů a autorských práv
1. Kupující uzavřením kupní smlouvy (objednávky) vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených v kupní smlouvě) v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní smlouvy (za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.
2. Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.
3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.
4. Kupní smlouvy (objednávky) jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.


III. Obchodní dispozice
1. Jednotlivé obchody (kupní smlouvy) se uzavírají na základě řádně vyplněné elektronické objednávky kupujícího - prostřednictvím objednávkového formuláře internetového obchodu E-fit. Řádně vyplněná objednávka obsahuje:
- jméno a příjmení (popř. obchodní jméno);
- adresa dodání;
- e-mailová adresa, telefonický kontakt;
- název produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky (dle nabídky internetového obchodu E-fit);
- množství požadovaných kusů produktů;
- způsob expedice (dle nabídky - E-fit).
2. Na základě řádně vyplněné objednávky kupujícího, vystaví prodávající „potvrzení objednávky", v němž potvrzuje
kupujícímu druh, cenu, množství, a způsob dopravy produktů jež se zavazuje kupujícímu dodat. Objednávka je odeslána na kupujícím uvedenou e-mail adresu, popř. je upřesněna telefonicky.Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.
3. Pokud kupující vystaví objednávku na produkty, které nejsou skladem, nejsou běžně prodávány, nebo na výjimečně velké množství produktů, bude o tomto obchodním případu sjednána zvláštní dohoda;
4. Objednávkový systém je v nepřetržitém provozu. Objednávka provedená po 12,00 hod. může být provozovatelem přijata až následující den;
5. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu dle jednoho z nabízených způsobů:
- dobírkou - při dodání zboží, na uvedenou adresu;
- platbou na účet prodávajícího - zboží je odesláno po připsání platby na účet prodávajícího;
- v hotovosti - při převzetí zboží na prodejně;
6. Kupující je povinen si zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem kupujícímu.

 

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. IV. 1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího e-fit@e-fit.cz.
3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. IV. 2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV. 2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


V. Reklamační řád
1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

a. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b. se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

e. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na Zboží po dobu 24 měsíců (není-li dále uvedeno jinak), která začíná běžet od okamžiku převzetí Zboží.

4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí u příslušné části, dojde-li k její výměně. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. To neplatí (a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, (b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, (c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo (d) vyplývá-li to z povahy zboží a ujednání stran.

6. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, platí záruka po tuto dobu (kratší i delší). Běh záruční doby nemá vliv na zákonnou odpovědnost za vady Prodávajícího ve výše uvedeném rozsahu.

7. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Požádá-li o to Prodávající a je-li to potřebné, vysvětlí Prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení Prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi vážou, nejsou dotčena. Nebrání-li tomu povaha Zboží, lze potvrzení podle tohoto odstavce nahradit dokladem o zakoupení Zboží obsahujícím uvedené údaje.

8. Nemá-li zboží vlastnosti sjednané, tj. má-li zboží vadu/y, může kupující požadovat:

a) dodání nového zboží bez vad, a to pokud tento požadavek není vzhledem k povaze vady nepřiměřený (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 30 dnů, nedohodnou-li se strany jinak, nebo jedná-li se o drobnou vadu, která nijak nebrání používání zboží)

b) pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti,

c) je-li však vzhledem k povaze vady zboží neúměrný postup dle odstavců (a) a (b) (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 30 dnů, nedohodnou-li se strany jinak), má kupující právo na bezplatné odstranění vady,

d) není-li výše uvedený postup dle předchozích odstavců možný, může kupující odstoupit od Smlouvy.

9. V případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má kupující právo na dodání nového zboží, nebo výměnu vadné součásti. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

10. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat i přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

11. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

12. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

13. Práva z vady (reklamace) se uplatňují u prodávajícího, u kterého bylo zboží koupeno. Je-li však v potvrzení vystaveném prodávajícím uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě 30 dnů, nedohodnou-li se strany jinak.

14. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění (reklamace), potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

15. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu, že zboží má vady - reklamovat zboží, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistil (Prodávající neodpovídá za vadu/zvětšení rozsahu vady v případě, že kupující po zjištění vady - kdy se vada stala zjevnou zboží dále používal). Při oznámení o vadě - reklamaci zboží, kupující sdělí prodávajícímu jakým způsobem se vada projevuje a požadavek na způsob vyřízení reklamace - uplatnění práva z vady zboží s tím, že volbu uplatněného nemůže práva měnit, pokud se nedohodne s prodávajícím jinak.

10.16 Místem pro uplatnění reklamace je:
a) adresa provozovatele E-fit.cz;

b) prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady Prodávajícího.

10.17 Kupující je povinen prokázat, že zboží zakoupil u prodávajícího a že vadu uplatňuje v řádné lhůtě. Bez prokázání těchto skutečností není prodávající povinen reklamaci přijmout.

18. Pro posouzení vad a jejich vyřízení je kupující povinen předat zboží tak, aby bylo možno reklamaci posoudit a vyřídit. Prodávající není povinen přijmout k reklamaci zboží, (a) které nebude předáno tak, aby bylo možno reklamaci posoudit a vyřídit;

(b) v případě, že zboží nebude řádně vyčištěné, vysušené apod. v souladu s obecnými požadavky hygieny a běžnými postupy.

19. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned po řádném předložení zboží k posouzení, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

20. O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace (včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace), vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení.

21. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího, jinak bude připraveno k vyzvednutí v místě uplatnění reklamace.

22. V případě, že si kupující reklamované zboží v určené lhůtě nevyzvedne, je Prodávající oprávněn kupujícímu účtovat skladné v odpovídající výši.

 

V. Závěrečná ustanovení
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro smluvní vztahy uzavírané provozovatelem internetového obchodu E-fit - Tomáš Dluhoš od dne jejich vyhlášení;
2. Provozovatel internetového obchodu E-fit - Tomáš Dluhoš si vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky změnit bez předchozího upozornění a to zveřejněním na elektronické adrese www.e-fit.cz.

Den vyhlášení: 1. leden 2014

 

archiv - VOP platné do 31. prosinec 2013

 

Aktuality

3.1.2017 9:05 - Doprava Kč 50,- na výrobky E-fit.cz, při platbě předem doprava zdarma.
3.1.2017 9:04 - Doprava nad Kč 2.000,- zdarma, v objednávkovém formuláři se Vám automaticky načte. Za E-fit: T. D.
3.1.2017 9:04 - Sedací vaky, různých barev, rozměrů, na zahradu, do bytu. DOPRAVA ZDARMA


Kontakt

Tomáš Dluhoš
ICQ:203614757 203-614-757
Mob.:724 431 660

e-fit@e-fit.cz
Vytvořil Bronislav Robenek 2007